תנאי שימוש באתר Yacht2

ברוכים הבאים לאתר Yacht2 (להלן: האתר) - תיווך וייעוץ לרכישה ומכירת יאכטות מיד שנייה (ע.מ.)" (להלן: החברה).
אנו מקווים שתמצאו את המידע באתר מעניין ושימושי ותפיקו תועלת מהגלישה בו. יחד עם זאת חשוב להדגיש כי השימוש באתר, לרבות בתכניו, התמונות, הסרטונים, המפות והמצגות, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן המהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין, וכי שימוש כאמור מעיד על הסכמת המשתמשת לתנאים אלו. על כן, אנא קרא היטב את תנאי השימוש לפני המשך הגלישה באתר. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר. השימוש באתר, בכפוף לתנאי השימוש, מוצע בחינם, ואולם החברה שומרת על זכותה לדרוש תשלום בעתיד עבור השימוש והגלישה באתר ו/או בחלקים ממנו.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים, מידע מסחרי ופרסומות
באתר עשויות להופיע קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים, מידע מסחרי ופרסומות. החברה לא תשא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן קישוריות, מודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ו/או המצויים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר זה. אין בפרסום המודעות ו/או הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם או משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. לחברה אין כל שליטה על אתרי הקישור, אשר מקיימים שיטות נפרדות ועצמאיות לשמירה על פרטיות, לאיסוף נתונים או לכל פעולה שהיא, ולכן אין היא אחראית ואין היא נושאת בכל חבות שהיא בגין תוכן ופעילויות אתרי קישור אלה, והנך נושא באחריות הבלעדית לכניסתך אליהם.

קניין רוחני ורישיון מוגבל
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, בכל קובץ גרפי, טקסט וכל תוכן אחר הכלול בו (להלן: התכנים) - הינן של החברה אלא אם נאמר אחרת מפורשות, וחלים עליהם דיני זכויות יוצרים לפי חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. תוכן האתר, לרבות המידע המצוי בו, נועד לשימושך כאדם פרטי. אין לעשות שימוש בתוכן המוצג באתר לשם מטרות מסחריות מבלי לקבל את הסכמת החברה.

החברה מעניקה לך רישיון לא בלעדי לעשות שימוש בתכני האתר אך ורק במהלך השימוש באתר. הנך רשאי ליצור מספר מוגבל וסביר של עותקים כנדרש לצפייה באתר ולשימושך האישי בלבד, מבלי להסיר או לשנות הודעות בעלות (כגון זכויות יוצרים, הודעות על סמלים מסחריים, וכו'). מבלי לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות שמורות. למעט לצורך עיון בתוכני האתר, כל העתקה, התאמה, הפצה, שימוש או הצגה הינם אסורים בהחלט. שימוש מסחרי בתכני האתר, כולם או חלקם, הינו אסור בהחלט. שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר הינו אסור בהחלט. אין להציג אתר זה במסגרת (frame) או תוכן כלשהו על ידי קישור (link) ללא אישור מפורש בכתב החברה. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב ביניהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

אחריות
החברה עושה את מירב המאמצים לספק למשתמשת מידע מדוייק ומהימן, אולם ייתכן ויהיו בתכני האתר, בין אם סופק על החברה ובין אם על ידי גורמים שלישיים, טעויות, חסרים ואי-דיוקים. על כן, הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי באתר ובנתונים הכלולים במאגר המידע עלולים להיות טעויות ו/או חסרים ו/או אי דיוקים כלשהם וכי לחברה לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהן בגין השימוש שיעשה הגולש באתר, ו/או בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. אין במידע המוצג באתר כדי להוות ראיה בהליך משפטי כלשהו או כדי להעיד על תקפותו או אמיתותו. החברה איננה מתחייבת לעידכון המידע באתר. כל החומרים המסופקים באמצעות האתר, כולל כל החומרים העומדים לרשות המשתמשים באתרי קישור, מסופקים על בסיס "כפי שהם" (As Is) ו"בהתאם לזמינותם" (As Available ), וללא כל התחייבות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במרומז. השימוש שיעשה באתר ובמידע הוא על אחריות המשתמש בלבד. החברה איננה מתחייבת כלפי הגולשים באתר לזמינות ו/או לתקינות האתר, ו/או לכך שבעת השימוש לא ייגרמו כל הפרעות או תקלות באתר בשל כל גורם אחר. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא טעויות או כי אתר זה או שרת האתר נקיים מכל וירוס או דבר מה מזיק אחר. אם השימוש באתר זה מוביל לצורך בשירות או החלפת ציוד או נתונים, החברה איננה אחראית לעלויות אלו. החברה לא תשא בכל חבות שהיא בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מהכניסה, השימוש, ההדפסה, ההעתקה או ההורדה של האתר ו/או התכנים. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה, במידה בה אין הדבר נאסר על ידי החוק, והחברה לא תשא בכל חבות שהיא בכל מקרה שהוא, כלפיך או כלפי כל אדם או ישות שהם, בגין הפסדים, פציעה או נזקים ישירים או עקיפים, נזקי עונשין, נזקים מיוחדים, מקריים או תוצאתיים כלשהם (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין הפסד רווחים, הפרעה לעסקים, אובדן מידע או יכולת שימוש, או כל יתרון כלכלי אחר), ככל שייגרמו, בין אם בשל חוזה, עוולה או בשל הפרת חובה על פי חוק או כל דרך אחרת, הנוגעים לאתר או לתכנים, אפילו אם החברה קיבלה מידע מראש על האפשרות לנזק כאמור.

הגבלת שימוש ושיפוי
רישיון השימוש באתר מותנה במילוי אחר תנאי השימוש הללו. החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש באתר, להפסיק את השימוש בו על ידך או להגביל את השימוש באת עקב הפרה על ידך את תנאי השימוש הללו, ללא הודעה מראש. המשתמש מסכים בזאת לפצות את החברה ולמנוע ממנה כל נזק מפני תביעות המבוססות על השימוש הנעשה על ידו באתר ו/או במידע תוך הפרת תנאי השימוש לעיל, והוא מסכים בזאת שלא לתבוע את החברה בגין השימוש האמור.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו. המשתמש מסכים כי כל חילוקי הדעות והסכסוכים שמקורם בשימוש באתר או בתנאי השימוש בו יובאו להכרעה בפני בורר שימונה בהסכמת המשתמש והחברה, ובהעדר הסכמה כאמור, בפני בורר שימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין. למען הסר ספק, סעיף זה מהווה הסכם בוררות לכל דבר ועניין בהתאם לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

עדכון האתר ופניות
החברה רשאית לערוך שינויים באתר ובתנאי השימוש בכל עת. עדכונים יוצגו באתר, ולכן הנך מתבקש לבדוק עדכונים כאשר הנך משתמש באתר. שימוש באתר לאחר שינוי התנאים יעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 01.01.2013. אם יש לך הערות או שאלות ביחס לתכני אתר זה, אנא צור קשר עם החברה.